Thống kê KQXSMB theo tháng - Thống kế giải đặc biệt miền Bắc theo tháng

-->
Xem thống kê theo: Năm 2023 - Năm 2022 - Năm 2021 - Năm 2020 - Năm 2019 - Năm 2018 - Năm 2017 -

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 3

Năm Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2023
76102
Tổng: 2
47577
Tổng: 4
37856
Tổng: 1
06743
Tổng: 7
58118
Tổng: 9
39919
Tổng: 0
75877
Tổng: 4
73787
Tổng: 5
68205
Tổng: 5
24420
Tổng: 2
47076
Tổng: 3
56695
Tổng: 4
17375
Tổng: 2
67879
Tổng: 6
67724
Tổng: 6
89581
Tổng: 9
59389
Tổng: 7
57570
Tổng: 7
86903
Tổng: 3
24192
Tổng: 1
81664
Tổng: 0
08798
Tổng: 7
45483
Tổng: 1
48657
Tổng: 2
32273
Tổng: 0
57765
Tổng: 1
83230
Tổng: 3
66228
Tổng: 0
86367
Tổng: 3
11504
Tổng: 4
2022
24876
Tổng: 3
09390
Tổng: 9
42113
Tổng: 4
42399
Tổng: 8
84917
Tổng: 8
78356
Tổng: 1
74079
Tổng: 6
62593
Tổng: 2
08663
Tổng: 9
72929
Tổng: 1
61349
Tổng: 3
31953
Tổng: 8
66650
Tổng: 5
48563
Tổng: 9
01067
Tổng: 3
18513
Tổng: 4
04440
Tổng: 4
90202
Tổng: 2
39218
Tổng: 9
04348
Tổng: 2
76044
Tổng: 8
43218
Tổng: 9
38074
Tổng: 1
71400
Tổng: 0
88460
Tổng: 6
15972
Tổng: 9
80965
Tổng: 1
20182
Tổng: 0
59903
Tổng: 3
89914
Tổng: 5
12239
Tổng: 2
2021
91577
Tổng: 4
87462
Tổng: 8
63410
Tổng: 1
96100
Tổng: 0
66992
Tổng: 1
61918
Tổng: 9
38433
Tổng: 6
20859
Tổng: 4
97736
Tổng: 9
61639
Tổng: 2
47526
Tổng: 8
85439
Tổng: 2
95112
Tổng: 3
45587
Tổng: 5
61924
Tổng: 6
60054
Tổng: 9
72152
Tổng: 7
37733
Tổng: 6
55324
Tổng: 6
97438
Tổng: 1
68140
Tổng: 4
54315
Tổng: 6
85639
Tổng: 2
66438
Tổng: 1
44219
Tổng: 0
72042
Tổng: 6
54601
Tổng: 1
31295
Tổng: 4
03000
Tổng: 0
49255
Tổng: 0
06996
Tổng: 5
2020
04635
Tổng: 8
73787
Tổng: 5
38823
Tổng: 5
51223
Tổng: 5
52991
Tổng: 0
78854
Tổng: 9
87368
Tổng: 4
55060
Tổng: 6
95973
Tổng: 0
83549
Tổng: 3
29224
Tổng: 6
74951
Tổng: 6
73118
Tổng: 9
18915
Tổng: 6
18901
Tổng: 1
28322
Tổng: 4
52267
Tổng: 3
81489
Tổng: 7
85074
Tổng: 1
85736
Tổng: 9
55521
Tổng: 3
46024
Tổng: 6
36123
Tổng: 5
31578
Tổng: 5
54296
Tổng: 5
94135
Tổng: 8
33555
Tổng: 0
91159
Tổng: 4
28914
Tổng: 5
42902
Tổng: 2
98819
Tổng: 0
2019
71310
Tổng: 1
62505
Tổng: 5
58310
Tổng: 1
11155
Tổng: 0
02286
Tổng: 4
87807
Tổng: 7
72672
Tổng: 9
09702
Tổng: 2
06000
Tổng: 0
74359
Tổng: 4
97291
Tổng: 0
37899
Tổng: 8
55062
Tổng: 8
75608
Tổng: 8
40771
Tổng: 8
26682
Tổng: 0
96651
Tổng: 6
41334
Tổng: 7
39473
Tổng: 0
20824
Tổng: 6
43185
Tổng: 3
97477
Tổng: 4
40005
Tổng: 5
86472
Tổng: 9
25019
Tổng: 0
94499
Tổng: 8
63559
Tổng: 4
27974
Tổng: 1
21642
Tổng: 6
64361
Tổng: 7
13748
Tổng: 2
2018
94228
Tổng: 0
05180
Tổng: 8
90586
Tổng: 4
16873
Tổng: 0
98565
Tổng: 1
93060
Tổng: 6
85983
Tổng: 1
00998
Tổng: 7
21423
Tổng: 5
03830
Tổng: 3
35229
Tổng: 1
17577
Tổng: 4
58507
Tổng: 7
90354
Tổng: 9
46416
Tổng: 7
24049
Tổng: 3
81636
Tổng: 9
58038
Tổng: 1
08294
Tổng: 3
61165
Tổng: 1
68585
Tổng: 3
29539
Tổng: 2
14613
Tổng: 4
05545
Tổng: 9
96594
Tổng: 3
07223
Tổng: 5
18467
Tổng: 3
23588
Tổng: 6
46168
Tổng: 4
44900
Tổng: 0
34439
Tổng: 2
2017
14824
Tổng: 6
90801
Tổng: 1
42654
Tổng: 9
32217
Tổng: 8
00745
Tổng: 9
75615
Tổng: 6
86735
Tổng: 8
56949
Tổng: 3
00207
Tổng: 7
08701
Tổng: 1
53838
Tổng: 1
63995
Tổng: 4
51674
Tổng: 1
81040
Tổng: 4
98441
Tổng: 5
33000
Tổng: 0
72191
Tổng: 0
28263
Tổng: 9
34365
Tổng: 1
80860
Tổng: 6
15998
Tổng: 7
70175
Tổng: 2
06750
Tổng: 5
80732
Tổng: 5
17867
Tổng: 3
93508
Tổng: 8
13858
Tổng: 3
92233
Tổng: 6
18516
Tổng: 7
98628
Tổng: 0
57214
Tổng: 5
2016
47739
Tổng: 2
47167
Tổng: 3
59194
Tổng: 3
74704
Tổng: 4
61911
Tổng: 2
23296
Tổng: 5
82785
Tổng: 3
37566
Tổng: 2
26818
Tổng: 9
31091
Tổng: 0
26510
Tổng: 1
76090
Tổng: 9
78400
Tổng: 0
22142
Tổng: 6
90316
Tổng: 7
42093
Tổng: 2
98518
Tổng: 9
54125
Tổng: 7
14610
Tổng: 1
37344
Tổng: 8
59430
Tổng: 3
66350
Tổng: 5
98752
Tổng: 7
49896
Tổng: 5
85152
Tổng: 7
36982
Tổng: 0
00806
Tổng: 6
81751
Tổng: 6
40184
Tổng: 2
61692
Tổng: 1
44978
Tổng: 5
2015
58195
Tổng: 4
23297
Tổng: 6
34548
Tổng: 2
14455
Tổng: 0
89462
Tổng: 8
87585
Tổng: 3
31288
Tổng: 6
55427
Tổng: 9
80299
Tổng: 8
91950
Tổng: 5
36017
Tổng: 8
93207
Tổng: 7
72429
Tổng: 1
88301
Tổng: 1
78089
Tổng: 7
35489
Tổng: 7
28451
Tổng: 6
96033
Tổng: 6
83756
Tổng: 1
79872
Tổng: 9
49387
Tổng: 5
68603
Tổng: 3
93027
Tổng: 9
56781
Tổng: 9
31447
Tổng: 1
38024
Tổng: 6
25345
Tổng: 9
45057
Tổng: 2
20019
Tổng: 0
49471
Tổng: 8
04704
Tổng: 4
2014
51215
Tổng: 6
51001
Tổng: 1
66679
Tổng: 6
45436
Tổng: 9
46682
Tổng: 0
82060
Tổng: 6
45290
Tổng: 9
48911
Tổng: 2
78825
Tổng: 7
66657
Tổng: 2
23630
Tổng: 3
67195
Tổng: 4
47934
Tổng: 7
18427
Tổng: 9
90065
Tổng: 1
46036
Tổng: 9
87385
Tổng: 3
38111
Tổng: 2
89858
Tổng: 3
65184
Tổng: 2
75253
Tổng: 8
64761
Tổng: 7
27894
Tổng: 3
98417
Tổng: 8
55788
Tổng: 6
45482
Tổng: 0
14235
Tổng: 8
59111
Tổng: 2
93922
Tổng: 4
50174
Tổng: 1
53984
Tổng: 2
2013
66797
Tổng: 6
50109
Tổng: 9
13019
Tổng: 0
33982
Tổng: 0
91904
Tổng: 4
16998
Tổng: 7
29946
Tổng: 0
33629
Tổng: 1
97887
Tổng: 5
33433
Tổng: 6
83014
Tổng: 5
74237
Tổng: 0
48660
Tổng: 6
71225
Tổng: 7
90692
Tổng: 1
06544
Tổng: 8
08586
Tổng: 4
92160
Tổng: 6
10810
Tổng: 1
93974
Tổng: 1
75377
Tổng: 4
93958
Tổng: 3
89391
Tổng: 0
17715
Tổng: 6
44482
Tổng: 0
51492
Tổng: 1
45571
Tổng: 8
62540
Tổng: 4
44334
Tổng: 7
79398
Tổng: 7
28635
Tổng: 8
2012
40908
Tổng: 8
72941
Tổng: 5
72483
Tổng: 1
96968
Tổng: 4
99914
Tổng: 5
73599
Tổng: 8
99806
Tổng: 6
51110
Tổng: 1
16081
Tổng: 9
69675
Tổng: 2
98049
Tổng: 3
81692
Tổng: 1
12912
Tổng: 3
87007
Tổng: 7
68441
Tổng: 5
22477
Tổng: 4
18844
Tổng: 8
66019
Tổng: 0
54436
Tổng: 9
08236
Tổng: 9
30078
Tổng: 5
46180
Tổng: 8
47455
Tổng: 0
38800
Tổng: 0
68410
Tổng: 1
65289
Tổng: 7
02476
Tổng: 3
45306
Tổng: 6
20456
Tổng: 1
78815
Tổng: 6
10668
Tổng: 4
2011
57722
Tổng: 4
65257
Tổng: 2
61827
Tổng: 9
69186
Tổng: 4
93891
Tổng: 0
30065
Tổng: 1
43977
Tổng: 4
15941
Tổng: 5
09502
Tổng: 2
25665
Tổng: 1
09485
Tổng: 3
29191
Tổng: 0
67827
Tổng: 9
23749
Tổng: 3
65398
Tổng: 7
24339
Tổng: 2
32685
Tổng: 3
31257
Tổng: 2
71822
Tổng: 4
82939
Tổng: 2
11722
Tổng: 4
70406
Tổng: 6
19737
Tổng: 0
05436
Tổng: 9
54393
Tổng: 2
13319
Tổng: 0
46549
Tổng: 3
41718
Tổng: 9
96797
Tổng: 6
82073
Tổng: 0
16749
Tổng: 3
2010
62514
Tổng: 5
55514
Tổng: 5
68272
Tổng: 9
99149
Tổng: 3
69805
Tổng: 5
41632
Tổng: 5
16764
Tổng: 0
44974
Tổng: 1
69900
Tổng: 0
79139
Tổng: 2
02904
Tổng: 4
60467
Tổng: 3
71826
Tổng: 8
53494
Tổng: 3
35806
Tổng: 6
43816
Tổng: 7
39208
Tổng: 8
14899
Tổng: 8
45948
Tổng: 2
16224
Tổng: 6
43311
Tổng: 2
43156
Tổng: 1
97190
Tổng: 9
21664
Tổng: 0
46289
Tổng: 7
04564
Tổng: 0
54438
Tổng: 1
16170
Tổng: 7
90097
Tổng: 6
06735
Tổng: 8
79815
Tổng: 6
2009
83834
Tổng: 7
40415
Tổng: 6
97068
Tổng: 4
44496
Tổng: 5
38414
Tổng: 5
40590
Tổng: 9
62752
Tổng: 7
20013
Tổng: 4
39052
Tổng: 7
49447
Tổng: 1
10341
Tổng: 5
65405
Tổng: 5
88615
Tổng: 6
42403
Tổng: 3
99069
Tổng: 5
01621
Tổng: 3
28743
Tổng: 7
34716
Tổng: 7
34732
Tổng: 5
96567
Tổng: 3
91406
Tổng: 6
67043
Tổng: 7
85422
Tổng: 4
11713
Tổng: 4
09810
Tổng: 1
92450
Tổng: 5
81606
Tổng: 6
20456
Tổng: 1
52205
Tổng: 5
55845
Tổng: 9
03161
Tổng: 7
2008
47438
Tổng: 1
07147
Tổng: 1
62351
Tổng: 6
62616
Tổng: 7
33446
Tổng: 0
50910
Tổng: 1
92503
Tổng: 3
66280
Tổng: 8
72691
Tổng: 0
89079
Tổng: 6
43191
Tổng: 0
96994
Tổng: 3
86246
Tổng: 0
82050
Tổng: 5
61118
Tổng: 9
95017
Tổng: 8
17464
Tổng: 0
06299
Tổng: 8
02180
Tổng: 8
13697
Tổng: 6
40905
Tổng: 5
00913
Tổng: 4
04384
Tổng: 2
07882
Tổng: 0
33401
Tổng: 1
01632
Tổng: 5
79660
Tổng: 6
27208
Tổng: 8
12608
Tổng: 8
99935
Tổng: 8
65636
Tổng: 9
2007
17232
Tổng: 5
46102
Tổng: 2
44847
Tổng: 1
76258
Tổng: 3
32033
Tổng: 6
92355
Tổng: 0
33057
Tổng: 2
31918
Tổng: 9
24623
Tổng: 5
95392
Tổng: 1
00100
Tổng: 0
06424
Tổng: 6
42891
Tổng: 0
56895
Tổng: 4
57794
Tổng: 3
75934
Tổng: 7
21918
Tổng: 9
76180
Tổng: 8
37378
Tổng: 5
76612
Tổng: 3
79092
Tổng: 1
66387
Tổng: 5
41400
Tổng: 0
26681
Tổng: 9
22815
Tổng: 6
89725
Tổng: 7
79663
Tổng: 9
05784
Tổng: 2
07220
Tổng: 2
45472
Tổng: 9
93734
Tổng: 7
2006
12705
Tổng: 5
26526
Tổng: 8
24024
Tổng: 6
85160
Tổng: 6
16356
Tổng: 1
71676
Tổng: 3
64242
Tổng: 6
94246
Tổng: 0
45201
Tổng: 1
73410
Tổng: 1
68629
Tổng: 1
06903
Tổng: 3
70509
Tổng: 9
78556
Tổng: 1
73428
Tổng: 0
42919
Tổng: 0
37670
Tổng: 7
75045
Tổng: 9
03744
Tổng: 8
84630
Tổng: 3
04008
Tổng: 8
79248
Tổng: 2
37844
Tổng: 8
54200
Tổng: 0
25443
Tổng: 7
16846
Tổng: 0
28952
Tổng: 7
83043
Tổng: 7
17011
Tổng: 2
87530
Tổng: 3
77592
Tổng: 1
2005
75427
Tổng: 9
86389
Tổng: 7
40507
Tổng: 7
27910
Tổng: 1
76753
Tổng: 8
21958
Tổng: 3
14142
Tổng: 6
06805
Tổng: 5
84376
Tổng: 3
29043
Tổng: 7
14880
Tổng: 8
75307
Tổng: 7
85755
Tổng: 0
54000
Tổng: 0
38085
Tổng: 3
65930
Tổng: 3
32625
Tổng: 7
29231
Tổng: 4
80701
Tổng: 1
25682
Tổng: 0
40375
Tổng: 2
06635
Tổng: 8
52191
Tổng: 0
06859
Tổng: 4
68710
Tổng: 1
35042
Tổng: 6
90861
Tổng: 7
38722
Tổng: 4
37916
Tổng: 7
81632
Tổng: 5
82356
Tổng: 1
2004
87705
Tổng: 5
41387
Tổng: 5
32582
Tổng: 0
65502
Tổng: 2
60743
Tổng: 7
77153
Tổng: 8
38979
Tổng: 6
29760
Tổng: 6
49560
Tổng: 6
48929
Tổng: 1
94927
Tổng: 9
48456
Tổng: 1
74188
Tổng: 6
17163
Tổng: 9
54473
Tổng: 0
83461
Tổng: 7
67263
Tổng: 9
33101
Tổng: 1
45452
Tổng: 7
47330
Tổng: 3
90345
Tổng: 9
41217
Tổng: 8
33084
Tổng: 2
84236
Tổng: 9
91543
Tổng: 7
02026
Tổng: 8
79357
Tổng: 2
48859
Tổng: 4
49251
Tổng: 6
35981
Tổng: 9
94634
Tổng: 7
2003
76678
Tổng: 5
33753
Tổng: 8
47520
Tổng: 2
70330
Tổng: 3
06683
Tổng: 1
44568
Tổng: 4
21457
Tổng: 2
73360
Tổng: 6
63789
Tổng: 7
58879
Tổng: 6
84711
Tổng: 2
85015
Tổng: 6
20941
Tổng: 5
87357
Tổng: 2
01023
Tổng: 5
13394
Tổng: 3
11869
Tổng: 5
91777
Tổng: 4
79350
Tổng: 5
21018
Tổng: 9
69852
Tổng: 7
61684
Tổng: 2
52289
Tổng: 7
42880
Tổng: 8
69000
Tổng: 0
50124
Tổng: 6
55788
Tổng: 6
26384
Tổng: 2
94778
Tổng: 5
66608
Tổng: 8
25376
Tổng: 3

Hướng dẫn cách xem thống kê giải đặc biệt xsmb theo tháng

Ý nghĩa của chức năng tk giải đặc biệt hàng tháng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về các GĐB miền Bắc đã ra theo từng tháng từ năm 2003 trở lại đây. Như vậy tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tháng, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và tra cứu được ĐB của bất cứ tháng nào của năm thay vì phải dò từng bảng kết quả riêng biệt.

Cụ thể ở bảng thống kê tháng, cho phép người dùng lựa chọn xem thông tin từ tháng 1 đến tháng 12. Sau khi chọn Xem kết quả, hệ thống sẽ hiển thị ngay các nội dung sau:

  • Danh sách các giải đặc biệt của tất cả các ngày trong tháng đó từ năm 2020 ngược trở lại đến năm 2003 tương ứng với khoảng thời gian 17 năm.
  • Đi kèm bộ số đặc biệt là tổng đề đã được thông tin sẵn

Từ bảng dữ liệu này, người dùng không chỉ xem được kết quả từng ngày trong tháng mà còn có thể theo dõi quy luật và đối chiếu giữa các năm của cùng một tháng. Đây chắc chắn là một công cụ thống kê không thể thiếu giúp người chơi Phân tích XS 3 miền hiệu quả.

devadriLL xosotinhhaiduong ebragaengenharia pekinchinese geekypunkylife highdeserthair cordesud phanxuansinh dugupiao drgalata jualanpcgame yvnewyork kuLtureteez bLogbeLezaesaude annusareLibri tennesspeed novicemovement Lebonheurennous no1903izmir edgychristian grixcore safenLabs threedogbks